Nodeems d’Schierener Pompjeeën virun 3 Joër schons eng a.s.b.l. gegrënnt hun, gouf dest Joër den 2ten März déi definitiv Trennung tëscht dem „Service d’incendie“ deen (nach) een Gemengen Service as, an der a.s.b.l. „Pompjeeën Schieren“, deen een Klub aus der Gemeng Schieren as, gestëmt. Den Pompjeeësdingscht wärt enert dem Numm „CIS Schieren“ fonktionnéieren an ab dem 01.07.2018 an deen nei gegrënnten CGDIS riwerwiesselen an domadder net méi direkt der Gemengenverwaltung ennerstoen.

Den Klub „Pomjeeën Schieren a.s.b.l.“ huet als Haaptmissioun d’Aufgaben vum CIS Schieren an sengen Memberen ze ennerstëtzen an ze förderen. Seng Statuten goufen adaptéiert an een neien Komité bestemt. Desen setzt sech aus der Präsidentin an Keessier Sandy Wohl, dem Vize-Präsident Martijn Van Es, dem Sekretär Nicolas Toussaint an 5 Beisetzenden zesummen.
Den CIS Schieren steet enert der Leedung vum Kommandant Jérôme Kayser, dem Ennerkommandant Joe Berwick an dem Juugendleeder Gilles Hemmerling.

All Member vun den Pompjeeën as och natierlech weiderhin Member vun eiser a.s.b.l. mee et as natierlech och elo ouni Weideres méiglech Member am Klub ze gin ouni direkt un Asätz oder Übungen deelzehuelen. Meld Iech roueg bei eis.