Stechwuert: T1 TN Déierenrettung.
Datum: Mettwoch 21.06.2017, 14:20.
TLFA 2-1, 4 Mann, 1,75 Asaatzstonnen.

Eng Kou war een Rampli erofgerutscht an am pickegen Droot hänkenbliwwen. Nodeems d’Déier zesummen mam Propriétaire befreit war, gouf et vum Déierendoktor nees opgepäppelt an zreck an den Stall bruecht. Niewt den Schierener Pompjeen war och nach Permanence vum GIV vun der ASS op der Plaatz.