Stechwuert: B1 Botten an Brand.
Datum: Donneschdeg 27.07.2017, 03:31.
TLFA 2-1, TSF 1-1, 8 Mann, 6 Asaatzstonnen.

Géint halwer 4 an der Nuecht goufen mir vum CIS Colmar-Bierg als Renfort bei den neien Agrar Zenter geruff wou een oder méi Abriecher an Bild vun der Verwüstung hannerlooss hun an dobei direkt op e puer Plaatzen Botten déi an der neier Haal gelaagert waren an Brand gestach hun. Nodeems Botten mat Hellef vun Traktoren auserneen gezunn gin sin, konnt Feier definitiv geläscht gin. Am Laaf vum Asaatz gouf d’Stechwuert op een B2 eropgestuft wat mat sech bruecht huet dat d’Kollegen vum CISETT mat der Dréileeder noalarméiert goufen. Och war d’Police Grand-Ducale mat direkt e puer Patrullen op der Plaatz, genee sou wéi eng Ambulanz.

http://www.rtl.lu/letzebuerg/1060702.html