Stechwuert: BMA.
Datum: Donneschdeg 19.10.2017, 11:07.
TLFA 2-1, 3 Mann, 0,25 Asaatzstonnen.

Fehlalarm vun der “Brandmeldeanlage” vun der Schierener Gemeng weinst Entretiensaarbechten.